Informacja o administratorze danych osobowych


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu realizacji zamówień na usługi reklamowe jest APR SPOT s.c. Piotr Czerwiński, Wojciech Krawczyk, Cieszyn, ul. Bielska 184
  2. Zgodnie z postanowieniami RODO administrator od dnia 25.05.2018 jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w podmiocie Kontakt na adres e-mail: spot@spot.net.pl
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji zamówienia i wystawienia faktury za wykonaną usługę.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi.
  5. Dane będą przechowywane na zabezpieczonych nośnikach informatycznych, bezterminowo.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do wnoszenia poprawek lub zmian (jeśli takie wystąpiły).
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
  9. Administrator oświadcza, że podjął działania w celu by przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo i poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.